Reazzjoni ta' l-MFPA fuq il-kaz ta' Manuel Sevasta

17th March 2015

Il-Malta Football Players Association hija kuntenta li l-istqarrija taghha waslet ghal stharrig tac-cirkostanzi tal-kaz tal-membru taghha Manuel Sevasta. Ninsabu sodisfatti bil-kjarifika ta’ l-MFA dwar il-kwistjoni tat-timbru fuq il-formola LS kif ukoll li l-process tal-licenzjar kien integru.

Nistennew issa l-konkluzjoni ta’ l-istharrig ta’ l-MFA dwar dan il-kaz ghax ghadu ma giex zvelat kif dan id-dokument gie f'idejn il-Players, Coaches, Players' Agents and Clubs Complaints Board wara li l-kaz kien instema’ u l-vot kien ittiehed favur il-player. Dan wassal sabiex jerga jittiehed vot. Kif diga ssemma fl-istqarrija taghna, peress li l-club indika li d-dokument inghata lilu mis-segretarju tal-bord, nixtiequ nifhmu kif dan sehh.

L-MFPA ttenni li l-interess taghha hija li ssir gustizzja mal-membri taghha.

Finalment nixtiequ nikkjarifikaw li l-MFPA hija responsabbli ghall-istqarrijiet kollha taghha.

Il-Malta Football Players Association hija kuntenta li l-istqarrija taghha waslet ghal stharrig tac-cirkostanzi tal-kaz tal-membru taghha Manuel Sevasta. Ninsabu sodisfatti bil-kjarifika ta’ l-MFA dwar il-kwistjoni tat-timbru fuq il-formola LS kif ukoll li l-process tal-licenzjar kien integru.

Nistennew issa l-konkluzjoni ta’ l-istharrig ta’ l-MFA dwar dan il-kaz ghax ghadu ma giex zvelat kif dan id-dokument gie f'idejn il-Players, Coaches, Players' Agents and Clubs Complaints Board wara li l-kaz kien instema’ u l-vot kien ittiehed favur il-player. Dan wassal sabiex jerga jittiehed vot. Kif diga ssemma fl-istqarrija taghna, peress li l-club indika li d-dokument inghata lilu mis-segretarju tal-bord, nixtiequ nifhmu kif dan sehh.

L-MFPA ttenni li l-interess taghha hija li ssir gustizzja mal-membri taghha.

Finalment nixtiequ nikkjarifikaw li l-MFPA hija responsabbli ghall-istqarrijiet kollha taghha.